BADMINTON
MIXTE ELITE 1 Mix
MIXTE ELITE 2 Mix
MIXTE ECOLES A Mix
MIXTE ECOLES B Mix
MIXTE OPEN A Mix
MIXTE OPEN B Mix
EXELLENCE 1 MASCULIN - Masculin
EXELLENCE 2 MASCULIN - Masculin
HONNEUR 1 MASCULIN - Masculin
HONNEUR 2 MASCULIN - Masculin
HONNEUR 3 MASCULIN - Masculin
HONNEUR 4 MASCULIN - Masculin
BASKETBALL
BBFE1A - Féminin
BBFE1B - Féminin
BBFU1 - Féminin
BBF2UGEA - Féminin
BBF2UGEB - Féminin
BBME1A - Masculin
BBME1B - Masculin
BBME1C - Masculin
BBME1D - Masculin
BBME1D - Masculin
BBMU1A - Masculin
BBMU1B - Masculin
BBME2A - Masculin
BBME2B - Masculin
BBMU2A - Masculin
BBMU2B - Masculin
BBME3A - Masculin
BBME3B - Masculin
BBME3C - Masculin
BBME3D - Masculin
BBME3E - Masculin
BBME3F - Masculin
BBMU3A - Masculin
BBMU3B - Masculin
BBME1FIN - Masculin
BBMU1HTE - Masculin
FOOTBALL
POULE A - Masculin
POULE B - Masculin
POULE C - Masculin
NIV 1 : N1REG - Masculin
NIV 1 : CFDU - Masculin
NIV 1 : 1 E1 - Masculin
NIV 1 : 1 E2 - Masculin
NIV 1 : 1E21 - Masculin
NIV 1 : 1E22 - Masculin
NIV 1 : 1E23 - Masculin
NIV 1 : 2 SU1 - Masculin
NIV 2 : 2 SU2 - Masculin
NIV 2 : D1 - Masculin
NIV 2 : D2 - Masculin
NIV 3 : T1 - Masculin
NIV 3 : T2 - Masculin
NIV 3 : T3 - Masculin
NIV 3 : T4 - Masculin
foot � 7
NIV 1 : ELITE A J1 - Féminin
NIV 1 : ELITE A J2 - Féminin
NIV 1 : ELITE A J3 - Féminin
NIV 1 : ELITE A J4 - Féminin
NIV 1 : ELITE B J1 - Féminin
NIV 1 : ELITE B J2 - Féminin
NIV 1 : ELITE B J3 - Féminin
NIV 1 : ELITE B J4 - Féminin
NIV 1 : F8N1 - Féminin
NIV 2 : F8N2 - Féminin
NIV 3 : F8N3 - Féminin
FUTSAL
NIV 1 : FUT F - Féminin
NIV 1 : FUTM1 - Masculin
NIV 2 : FUTM2A - Masculin
NIV 2 : FUTM2B - Masculin
NIV 2 : FUTM2C - Masculin
NIV 2 : FUTM2D - Masculin
HANDBALL
HBFE1A - Féminin
HBFE1B - Féminin
HBME1A - Masculin
HBME1B - Masculin
HBFU1 - Féminin
HBMU1A - Masculin
HBMU1B - Masculin
HBMU1C - Masculin
HBMU1D - Masculin
HBF2A - Féminin
HBF2B - Féminin
HBME2A - Masculin
HBME2B - Masculin
HBMU2 - Masculin
HBME3A - Masculin
HBME3B - Masculin
HBME3B - Masculin
HBME1HAUTE - Masculin
HBME1BASSE - Masculin
HBFE1HAUTE - Féminin
HBME2HTE - Masculin
HBME2BAS - Masculin
RUGBY
NIV 1 : TOP 10 E - Masculin
RUGBY A X : IDF UF RX - Féminin
RUGBY A X : IDF U RX - Masculin
Poule 1 HONNEUR 1 - Masculin
Poule 1 HONNEUR 2 - Masculin
LIFSU M1 - Masculin
LIFSU M2 - Masculin
LIFSU M3 - Masculin
LIFSU M4 - Masculin
TENNIS
PNFP1 - Féminin
1DFP1 - Féminin
2DFP1 - Féminin
3DFP1 - Féminin
PNMP1 - Masculin
1DMP1 - Masculin
1DMP2 - Masculin
1DMP3 - Masculin
1DMP4 - Masculin
2DMP1 - Masculin
2DMP2 - Masculin
2DMP3 - Masculin
2DMP4 - Masculin
3DMP1 - Masculin
3DMP2 - Masculin
3DMP3 - Masculin
4DMP1 - Masculin
4DMP2 - Masculin
4DMP3 - Masculin
4DMP4 - Masculin
PNMIX1 Mix
1DMIX1 Mix
VOLLEYBALL
VBFE1 - Féminin
VBME1 - Masculin
VBFU1A - Féminin
VBFU1B - Féminin
VBMU1A - Masculin
VBMU1B - Masculin
2VFEBRA1 - Féminin
2VFEBRA2 - Féminin
2VFEBRA3 - Féminin
2VGEBRA1 - Masculin
2VGEBRA2 - Masculin
2VGEBRA3 - Masculin
2VGEBRA4 - Masculin
2VGEBRA5 - Masculin
2VFEBRA4 - Féminin
2VFEBRA5 - Féminin
2VFEBRA6 - Féminin
2VGEBRA10 - Masculin
2VGEBRA6 - Masculin
2VGEBRA7 - Masculin
2VGEBRA8 - Masculin
2VGEBRA9 - Masculin
2VFUAM - Féminin
2VFUS - Féminin
2VGUAM - Masculin
2VGUS - Masculin
VBME1PO - Masculin
VBFE1PO - Féminin